Telefonszám: +36309531726

Tájékoztató a kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésről

Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

 

Adatkezelő

Tasi András

(továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely és levelezési cím: 2300 Ráckeve Templom kert 2. C Lph.

E-mail: info@kinyitom.hu

Telefon: +36 30 953 1726

Honlap: www.kinyitom.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Tasi András

E-mail: andras.tasi@gmail.com

Telefon: +36 30 953 1726

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

– az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelete

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

Amennyiben kérdése, kérése, észrevétele, javaslata van, a info@kinyitom.hu e-mail címre várjuk megkeresését.

Kezelt személyes adatok az adatkezelés célja

név, e-mail cím, valamint az érintett által megadott további személyes adatok a személyes adatok kezelése az érintettel történő kapcsolatfelvétel, valamint a feltett kérdésre, kérésre, észrevételre, javaslatra történő válaszadás céljából szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése a Rendelet II. fejezet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az Adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtása érdekében szükséges.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatok kezelését kizárólag az Adatkezelő végzi. A tárolt adatokhoz hozzáférni kizárólag az Adatkezelő jogosult. Adatkezelő minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken) kérheti:

a) tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését,

c) személyes adatainak törlését,

d) személyes adatai kezelésének korlátozását

e) valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Az érintett kérelmére Adatkezelő

• tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai, amennyiben az adatok nem az érintettől származnak az adatok forrásának megjelölése.

• a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.

• amennyiben az érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kéri, Adatkezelő ezt rendelkezésre bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

• Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján kiegészíti.

Adatkezelő

• a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

• az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ha az adatkezelés céljából már nincs szükség a személyes adatok kezelésére, de az érintett jogi igényének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekből kezelheti.

Az érintett

• jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására, vonatkozó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akivel, illetve amellyel korábban a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére Adatkezelő e címzettekről tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, célszerű azt elsőként az adatvédelmi tisztviselő fent megadott elérhetőségére megküldeni, melyet – annak beérkezését követően – haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónapon belül megvizsgál és a panaszost a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja.

Panasz

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be.

Panasz benyújtásának helye:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Fax: +361 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog

Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó személyes adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.

A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.

Kártérítéshez való jog, sérelemdíj

Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül, sérelemdíjra jogosult.

Cookie-k (sütik) kezelése

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

Használt sütik

NévSzolgáltatóCélLejáratTípus
rc::cGoogleUsed in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor.SessionHTML
_grecaptchaGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.PersistentHTML
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 évHTTP
NévSzolgáltatóCélLejáratTípus
collectGoogleUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.SessionPixel
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 évHTTP
_gatGoogleUsed by Google Analytics to throttle request rate1 napHTTP
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 napHTTP
NévSzolgáltatóCélLejáratTípus
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 évHTTP
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 napHTTP
_GRECAPTCHAGoogleThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.179 napHTTP
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel
pagead/1p-user-list/#GoogleTracks if the user has shown interest in specific products or events across multiple websites and detects how the user navigates between sites. This is used for measurement of advertisement efforts and facilitates payment of referral-fees between websites.SessionPixel
rc::aGoogleUsed in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor.PersistentHTML
rc::bGoogleUsed in context with video-advertisement. The cookie limits the number of times a visitor is shown the same advertisement-content. The cookie is also used to ensure relevance of the video-advertisement to the specific visitor.SessionHTML
_gcl_auGoogle Tag ManagerUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 hónapHTTP

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „biztonsági cookie-k”, „szükségszerű cookie-k”, ”funkcionális cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelésidőtartama

Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozólátogatói munkamenet lezárásáigtartó időszak

Állandó vagy mentett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése az érintett törléséig

Amennyiben további tájékoztatásra van szüksége, kérjük írjon az info@kinyitom.hu e-mail címre.

Hatályos 2022.02.27-től